ANBI-STATUS

Sinds de oprichting van Stichting Vrienden Hospice de Markies hebben wij de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Een Anbi heeft een aantal belastingvoordelen. Voor u als donateur betekent het in ieder geval dat u uw giften mag aftrekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Doelstelling Stichting Vrienden Hospice de Markies
1. De stichting heeft ten doel: a. het mogelijk maken dat terminale patiënten uit de regio Bergen op Zoom hun allerlaatste levensfase kunnen doorbrengen in Hospice De Markies; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het financieel steunen van Hospice De Markies voor inventaris en vervanginginvesteringen die niet gesubsidieerd worden; extra ondersteuning van vrijwilligers; een financiële bijdrage te leveren voor mensen die de eigen bijdrage voor verblijf in het hospice niet of moeilijk kunnen betalen; een financiële bijdrage te leveren aan mensen die niet/onvoldoende verzekerd zijn voor medische hulp; het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het hospice; het vergroten van de bekendheid van het hospice, het werven van fondsen, direct dan wel indirect, ten behoeve van het hospice; een mogelijke samenwerking met andere organisaties om voormeld doel te realiseren.

Beleidsplan
Ons beleidsplan kun u hier inkijken.

Bestuur
Het overzicht van de samenstelling van het bestuur van de stichting en de bestuursleden kunt u hier vinden.

RSIN/fiscaal nummer 8209 25652

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen de vrijwilligersvergoeding die wettelijk toegestaan is. Het bestuur heeft unaniem besloten deze bijdrage als gift terug te geven aan de stichting. Dit houdt in dat wij op geen enkele manier een financiële of andere vergoeding ontvangen.

Financiële verslagen
Het financieel jaarverslag 2022 vindt u hier.

De jaarverantwoording is door een onafhankelijke externe partij gecontroleerd en akkoord bevonden.
Door de overige bestuursleden is decharge is verleend aan de penningmeester.

Activiteitenverslag

Het verslag van onze activiteiten in vindt u hier.

Contact
Klik hier voor onze contactgegevens.

Don`t copy text!