HOE KAN IK DONEREN?

Uiteraard is de Stichting Vrienden Hospice de Markies heel blij met uw bijdrage. U kunt uw financiële bijdrage storten op:

IBAN: NL19RABO0152227245

ten name van Stichting Vrienden Hospice de Markies o.v.v..: “bijdrage stichting vrienden, met vermelding van uw naam en adres”.

Notariële schenking
Schenkingen door middel van een notariële akte aan stichting Vrienden Hospice de Markies zijn onder bepaalde voorwaarden voor 100% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een notariële schenking wordt ook wel ‘een gift in de vorm van termijnen van lijfrenten’ genoemd. Als u de stichting Vrienden Hospice de Markies minimaal vijf jaar lang een vast bedrag per jaar toezegt, mag u dit bedrag in zijn geheel van de belasting aftrekken. Bij gewone giften mag dit pas als zij boven 1% van uw gezinsinkomen uitkomen (zie Eenmalige schenking). Is uw brutogezinsinkomen hoger, dan valt u in een hoger belastingtarief. Uw voordeel is dan ook groter.

Voorbeeld: Y laat per notariële akte vastleggen dat hij ieder jaar € 1.000 schenkt aan stichting Vrienden Hospice de Markies. Hij betaalt € 425 belasting over de top van zijn inkomen in box 1. Hij kan nu ieder jaar € 1.000 aftrekken en bespaart dus 42% daarvan: € 420. Y geeft dus € 1.000 en het kost hem maar € 580 (€ 1.000 minus € 420). Dat scheelt bijna de helft. Net als met zijn hypotheekrente maakt Y gebruik van vooraftrek. Hij heeft een verzoek om voorlopige teruggaaf ingediend.

Belangrijk: Het toegezegde bedrag in de akte hoeft niet in een keer te worden voldaan. Het mag ook, bijvoorbeeld in de vorm van een maandelijkse machtiging, in termijnen worden betaald. Voor de stichting Vrienden Hospice de Markies is uw periodieke gift erg voordelig. Wij weten dan namelijk op welke inkomsten wij vijf jaar lang kunnen rekenen. Overigens is het zo dat, wanneer u binnen de periode van vijf jaar komt te overlijden, de verplichting tot het doen van de jaarlijkse bijdrage vervalt. Deze gaat dus niet over op uw erfgenamen. In dit geval vindt ook geen herberekening plaats van de eerder in de 5-jaars periode genoten (extra) fiscale voordelen. Indien u als echtpaar een dergelijke schenking doet kan de notaris u informeren over de gevolgen indien een van beiden komt te overlijden. Een periodieke schenking wordt vastgelegd in een notariële akte. Onze Stichting heeft een notaris bereid gevonden schenkingen en legaten van Vrienden ten behoeve van onze stichting tegen een gereduceerd tarief te behandelen. Voor nadere informatie daarover, kunt u contact opnemen met ons.

Van belang is nog op te merken dat onze stichting de zogenaamde ANBI status bezit. Vanaf 1 januari 2008 dient een goededoelinstelling zoals onze stichting een beschikking van de Belastingdienst te hebben, waaruit blijkt dat die instelling voldoet aan de eisen van de belastingdienst. Ook al zou de stichting na het doen van uw gift de ANBI-status verliezen dan blijft de gift aftrekbaar voor de IB voor de jaarlijkse giften nadien.

Nalatenschap/legaat
‘Uw laatste wil opmaken’ doet u misschien niet zo gemakkelijk. Dan bent u niet de enige. Velen vóór u vonden het moeilijk, maar deden het uiteindelijk toch en bespaarden daarmee hun nagelaten betrekkingen veel moeite en onduidelijkheid. Daarnaast zorgden zij ervoor dat ná hun overlijden veel nuttige dingen konden worden gedaan met dat deel van hun financiële middelen dat zij besloten hadden na te laten.
Bij het opmaken van een testament is het van belang dat u contact opneemt met de notaris. De notaris zorgt in overleg met u voor het vastleggen van uw wensen in een testament. Alleen indien uw wensen in een testament zijn opgenomen zullen deze na uw overlijden ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.

Wanneer u over veel vermogen beschikt, is het fiscaal gezien verstandig om te kijken of u ‘bij leven’ alvast aan goede doelen een bedrag overmaakt. Degenen die u in uw testament opneemt en die na uw overlijden een geldbedrag ontvangen, moeten hierover erfbelasting betalen. Stichting Vrienden van Hospice De Markies is gerangschikt onder de instellingen als bedoeld in artikel 32 lid 1 van de Successiewet, waardoor er een 0 tarief van erfbelasting van toepassing is.

Jaarlijkse bijdrage
Zoals u misschien inmiddels wel weet zullen omstreeks de maand mei uw jaarlijkse bijdragen voor onze stichting wederom worden geïncasseerd. Voor een groot aantal vrienden gebeurt dit al via een zogenaamde automatische incasso. De jaarlijkse bijdrage bedraagt minimaal € 10,= per jaar.

Een automatische incasso levert onze Stichting vele administratieve voordelen op. Mocht u nog geen machtiging hebben gegeven voor een automatische incasso dan kan dat uiteraard nog altijd! Op onze website kunt u lezen hoe u ons kunt machtigen voor die automatische afschrijving.

Eenmalige donaties
Naast jaarlijkse bijdrages zijn éénmalige donaties uiteraard altijd welkom. Zet u dan in uw omschrijving ook uw adres, zodat we op de bankafschriften kunnen zien wie ons de donatie heeft gedaan.

Don`t copy text!